ลักษวุธ สุรพงษ์. 2023. “การศึกษาผลการพัฒนาระบบการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือด (Streptokinase: SK) ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 8 (2):378-87. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1507.