เดโฟเซซ์ คณรัตน์, วงษ์เคน อิ๋น, และ แฝงเมืองคุก หนูกาญจน์. 2023. “การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อชะลอเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 8 (2):260-68. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1526.