รุ่งเรือง วลัยพร, วรวิทย์ศรางกูร รจนา, และ จันธานี อรอุมา. 2023. “การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมดูแลตนเองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อควบคุมน้ำตาลผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลหนองหาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 8 (2):327-36. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1544.