คำน้อย วรากร. 2023. “การเปรียบเทียบผลการผ่าตัดไส้เลื่อนที่ขาหนีบ ระหว่างผู้ป่วยที่ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและผู้ป่วยที่ผ่าตัดแบบนัดนอนโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลพัฒนานิคม”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 8 (2):429-34. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1555.