รัตนประทีป มารยาท. 2023. “การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 8 (2):582-93. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1560.