บุญยืน สุวัจน์. 2023. “กระบวนการจัดการ Covid -19 ในโรงงาน ไทสันโพลทรี่ (ไทยแลนด์)”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 8 (2):500-508. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1571.