วงศ์แสน อุดม. 2023. “การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะแทรกซ้อนต่อเนื่องที่บ้าน : กรณ๊ศึกษา 2 ราย”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 8 (2):574-81. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/1572.