นักพิณพาทย์ พิไลลักษณ์, และ หลงสวาสดิ์ รัชนี. 2024. “การพยาบาลผู้ป่วยภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือด: กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 9 (1):17-26. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/2036.