จิตตานนท์ นงลักษณ์. 2024. “การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งไตที่ได้รับการผ่าตัดเอาไตออกด้วยวิธีการส่องกล้อง”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 9 (1):331-39. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/2076.