สุวรรณโชติ บุษบา. 2024. “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มีภาวะแทรกซ้อนแผลกดทับในชุมชน : กรณีศึกษา”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 9 (1):513-23. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/2283.