ศรีอินทรา ศศิมา. 2024. “ปัจจัยเสี่ยงของการพบมะเร็งในกรณีผลเซลล์วิทยาจากการเจาะดูดด้วยเข็มเล็กตรวจ ก้อนของต่อมไทรอยด์เป็นชนิด Non-Diagnostic”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 9 (1):542-49. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/2287.