แสงบุตร สายสวรรค์. 2024. “ประสิทธิผลแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 9 (1):769-76. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/2311.