จึงธนาวิวัฒน์ พิมพ์พร. 2022. “การศึกษาภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 7 (1):52-60. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/507.