เหลาสุภาพ และคณะ อาทิตย์. 2022. “การพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ‘เอื้อบุญนาโก’ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 7 (1):178-86. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/524.