กุยแก้ว จันจิรา. 2022. “การพยาบาลผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด: กรณีศึกษา”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 7 (2):22-29. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/545.