นีละพันธ์ สุมาลี. 2022. “การประเมินผลการจัดตั้ง Community Isolation ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัด ขอนแก่น”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 7 (2):59-68. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/550.