ไชยนา สง่า. 2022. “ประสิทธิผลการดาเนินงานโครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ จังหวัดหนองบัวลำภู”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 7 (2):117-26. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/582.