ทรงเดชาไกรวุฒิ ประภา. 2022. “การศึกษาผลการบริบาลทางเภสัชกรรมต่อการควบคุมโรคหืดของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 7 (2):133-42. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/588.