กุลบุตรดี ศักดิ์สิน. 2022. “รูปแบบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 7 (2):160-71. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/591.