หาญณรงค์ อารียา. 2022. “การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากย่านาง (Tiliacora Triandra (Colebr.) Diels.) บ้านวังใหม่ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 1 (1):23-33. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/641.