สร้างแก้ว มัคทากร. 2022. “การส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกเพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านดอนหน่อง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 2 (1):30-39. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/649.