ปัญญาวงษ์ ศาสตรา. 2022. “การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าดอนปู่ตาเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านโนนสำราญ ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 2 (1):40-49. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/650.