บุญมาศ สุภาพร. 2022. “การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานน้ำมันสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 2 (1):50-62. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/651.