ภูการุณย์ พงศธร. 2022. “การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าบุ่งป่าทาม สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 2 (2):41-50. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/657.