นาชัยบูรณ์ วชิรญาณ์. 2022. “การส่งเสริมการปลูกรางจืดเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในชุมชนบ้านวังเหนือ ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 3 (3):41-49. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/690.