อติชาติ เพิ่มศรี. 2022. “ระบบสารบรรณ ในยุค 5G”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 4 (2):22-32. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/711.