ปัญญูรัตน์ ธงชัย. 2022. “การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 4 (3):1-8. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/716.