บัวคำ อรทัย. 2022. “การพัฒนารูปแบบการกดมดลูกส่วนล่างร่วมกับการใช้นวัตกรรมเตรียม-เตือนการนวดมดลูกต่อ คุณภาพการเฝ้าระวังภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรกโรงพยาบาลชานุมานจังหวัด อำนาจเจริญ”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 4 (3):58-70. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/722.