สินธวาชีวะ สุรชัย. 2022. “บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการจัดการรายกรณี : กรณีศึกษาหญิงตั้งครรภ์ไม่พึง ประสงค์ที่มีปัญหายาเสพติดและจิตเวช”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 4 (3):166-71. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/731.