นามบุตร มารุต. 2022. “การศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรณีศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการ ยางพาราจังหวัดอุดรธานี”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 5 (1):25-38. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/741.