มะหะหมัด เพ็ญนภา, และ มะหะหมัด เพ็ญนภา. 2022. “ผลของโปรแกรมป้องกันการหกล้มต่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อ การหกล้ม ในตำบลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 5 (3):17-22. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/812.