หาญชิงชัย กชพรรณ. 2022. “การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)จังหวัดสระแก้ว ปี 2563”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 5 (3):47-55. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/820.