ไชยแก้ว โสภา. 2022. “การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านท่าข้าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 5 (3):78-83. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/843.