พวงนาค บุญสม. 2022. “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูงหลังใส่เฝือก : กรณีศึกษา”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 6 (1):1-4. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/854.