มุสิกาสวัสดิ์ สายฝน. 2022. “การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมที่มีภาวะช็อค: กรณีศึกษา”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 6 (1):5-8. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/855.