แย้มสว่าง อนงค์. 2022. “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มีภาวะหัวใจห้องบนเต้นพริ้ว: กรณีศึกษา”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 6 (1):14-18. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/857.