เสนะคุณ ปทิตตา. 2022. “การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบที่มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองร่วมกับเลือดออกในเยื่อหุ้มปอด : กรณีศึกษา”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 6 (1):23-28. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/859.