นววัชรินทร์ ณกานต์ชญาน์, รัตนโอภาส สุดฤทัย, และ น้อยเอียด สุพาณี. 2022. “การพัฒนาระบบบริการทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 6 (1):40-51. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/865.