ธัมธนพัฒน์ ชญานิศ. 2022. “การพัฒนาระบบการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS)โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 6 (1):57-63. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/867.