ฉัตรอารียกุล ภาณุพงศ์. 2022. “ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 6 (1):69-75. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/869.