ช่างทอง สุวิศิษฎ์. 2022. “การดำเนินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ขององค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2564”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 6 (2):48-53. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/875.