นาสูงชน กิตติศักดิ์. 2022. “การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 6 (2):86-95. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/882.