การญาณ พรพิมล, และ ไชยมะโย อรทัย. 2022. “ความพร้อมในการจัดบริการสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 6 (2):102-10. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/884.