โพธิ์ทอง ปรานอม. 2022. “การพยาบาลผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย: กรณีศึกษา”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 6 (2):111-24. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/885.