อยู่เอ นิลุบล. 2022. “การพยาบาลผู้ป่วยเด็กเพดานโหว่ ที่ได้รับการให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปและมีภาวะ Malignant Hyperthermia : กรณีศึกษา”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 7 (3):131-41. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/894.