องคนุสสรณ์ วิภาพร, และ ประเสริฐสังข์ เฉลิมรัช. 2022. “การพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่มาตรฐานการผลิตอาหารที่ดี กรณีศึกษา: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกองนาง อำเภอท่าบ่อ”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 6 (3):72-80. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/900.