วงค์ตาหล้า ภัทรกันย์. 2022. “การพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่รับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ในรักษ์สุขภาพ โรงพยาบาลนาแก จังหวัดนครพนม”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 6 (3):91-103. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/903.