อินทรัพย์ พงษ์เทพ. 2022. “การรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานงานซักฟอก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 6 (3):104-12. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/904.