จำปาศรี ภิรญา. 2022. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 6 (3):113-20. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/905.