สว่างเมฆ จุฑาภรณ์. 2022. “ปัจจัยที่มีผลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบ จังหวัดกระบี่”. วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 6 (3):121-30. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/ech/article/view/906.